ציין בחוזה את שיעור הקנסות על פיגורים בלוח הזמנים

ציין בחוזה שהאדריכל או המהנדס הינם הגורם המאשר שהעבודה בוצעה ע"פ המסוכם בחוזה, לשביעות רצונכם.

 

הוסף בחוזה סעיף, הקובע את שיעור הקנסות על פיגורים בלוח הזמנים. להבטחת קיום סעיף חשוב זה בחוזה, דרוש מהקבלן שטר ביטחון.

תודה! כבר אהבת את זה.