מחירון דלקים אוקטובר 2011

מחירון הנזין התייקר ב-3 אג'. מחירון הסולר התייקר  בסביבות  15 אג' תלןי בחברת הדלק.

סוג דלק

בנזין 95

סולר

טן

7.50

13.96

דלק

7.50

14.67

סונול

7.50

14.69

פז

7.50

14.61

דור אלון

7.50

14.61

תודה! כבר אהבת את זה.