מחירון דלקים אפריל 2012

מחירון בנזין 95 חודש אפריל 2012 עומד על 8.00. מחירון הסולר נשאר או ירד תלוי בחברת הדלק.

סוג דלק

סולר

טן

14.69

דלק

15.39

סונול

15.38

פז

      15.30

דור אלון

15.32

תודה! כבר אהבת את זה.