חובת הנאמנות ודיני הבנקאות – יאן קליימן

  • חובת האמון היא החובה המחמירה ביותר שמטיל המשפט האזרחי על הבנקים .

חובת האמון מוטלת על הבנקים לא רק כלפי לקוחותיהם .כי אם גם כלפי ערבים וכלפי שורה ארוכה של צדדים שלישיים נוספים .חובת אמון הוטלה על הבנקים גם כלפי הציבור בכללותו ,לאור ההכרה במעמדו המיוחד של הבנק וכחלק מהגישה בדבר המחויבות החברתית של הבנקים .

כתוצאה מכל אלה הפכה חובת האמון לתיאוריית – על בדיני הבנקאות שלנו ,ומכאן חשיבותה הרבה.

היעוץ האירגוני – פיננסי של יאן קליימן נחלק לשני חלקים :

1.החלק הראשון עוסק בחובת האמון הבנקאית כנושא עצמאי ,ודן בהיבטיה השונים.

2.החלק השני ,מוקדש לחובת האמון הבנקאית המתעוררת בסוגיות קונקרטיות ,ומנתח אותן לאורה.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.