מחירון דלקים אוקטובר 2016

חודשמחירון Tenמחירון סונולמחירון פזמחירון דלקמחירון דור מחירון בנזין
אוק-16 16.93 15.30      14.84    7.15 15.27    6.08

מחירון הדלק ירד.

מחיר בנזין בשרות מלא- 6.08

בשרות עצמי- 5.89

תודה! כבר אהבת את זה.