מחירון דלקים נובמבר 2016

חודשמחירון Tenמחירון סונולמחירון פזמחירון דלקמחירון דור מחירון בנזין
נוב-16 17.17 15.51      15.05    7.35 15.47    6.22

 

תודה! כבר אהבת את זה.