ערבות בנקאית – יאן קליימן

ערבות בנקאית – יאן קליימן

ביטחון מקובל מאוד הוא ערבות בנקאית ,ואכן ,בדרך כלל נהוג לראות בה ביטחון בדרגה גבוהה מאוד המעניק לספק האשראי הגנה טובה ביותר , אך חשוב לדעת כי מימוש ערבות בנקאית כרוך בהליכים שונים החייבים להינקט במועד ,וכן בקיומם של תנאים מסויימים ,כך שגם בטוחה זו אינה מוחלטת .

קיימים סוגים שונים של ערבות בנקאית ,כפי שמפורטים ביעוץ האירגוני – פיננסי של יאן קליימן :

1.ערבות בלתי מותנית

2.ערבות טיב .

3.ערבות ביצוע .

ערבות בלתי מותנית :

זו בדרך כלל הערבות הטובה ביותר ,משמעותה היא לרוב התחייבות של הבנק לשלם למקבל הערבות את הסכום הנקוב בה ,לפי דרישה או ללא דרישה ,ללא כל חובה מצידו של הזכאי להוכיח את זכותו .בערבות מסוג זה ,מציין יאן קליימן ,יש להקפיד שפרטי הזכאי נרשמו כדין ושלא נקבע בה תנאי העלול לסכל את מימושה -שכן אין לערבות שכזו אלא מה שכתוב בה ,ובדרך כלל אין בידי שום גורם היכולת למנוע את מימושה .ערבות בלתי מותנית מוגבלת בדרך כלל בזמן ,ואם נקבע בה תנאי של מסירת דרישה -חייב הזכאי למסור דרישה כזו במועד ,אחרת יפוג תוקפה של ערבות .

ערבות ביצוע :

גם בערבות מסוג זה נקוב סכום כסף , אולם משמעותה היא שהבנק מתחייב לשלם לזכאי את סכום הערבות רק אם הגורם שלבקשתו הוצאה הערבות לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הזכאי ,בדרך כלל מקובל להמציא ערבות לשם אבטחת ביצוע התחייבויות חוזיות ,ערבות כזו מקובלת בעיסקי מקרקעין :עסקות מכר או שכירות .מימושה של ערבות הביצוע כרוך כמובן בפניה לערכאות .

ערבות טיב :

ערבות המונפקת לרוכש \ מקבל \ מזמין העבודה ע”י המבצע ,מהותה שהבנק ישלם לזכאי את סכום הכסף בערבות ,אם טיב העבודה שסופקה נמצא לקוי ואינו עומד במה שהוסכם עליו ,גם כאן , בניגוד לערבות הכספית ,כדי לממש את הערבות יחש לפנות לערכאות .

הוסף תגובה