תשלומים בגין מיחזור משכנתא:

1. תשלום עבור איגרת ביטול משכנתא מקורית.

2. תשלום עבור פתיחת תיק.
3. קנסות עבור פירעון טרם המועד שנקבע בהסכם המשכנתא המקורי.
4. תשלום עבור הוצאת נסח טאבו הנדרש במקרה של מיחזור משכנתא.
5. במידה וביצעתם מיחזור משכנתא בבנק אחר יידרש מכם תשלום עבור הערכת שמאי מחודשת לנכס לשמו נלקחת המשכנתא.

עמלות שונות לבנק:עמלה תפעולית במחזור המשכנתא
עמלה קבועה ולא משמעותית של כמה עשרות שקלים המשלמים לבנק בעת ביצוע מיחזור המשכנתא. במידה ואתם ממחזרים באותו בנק.

עמלת אי הודעה מוקדמת
כאשר ממחזרים משכנתא יש עמלת אי הודעה מוקדמת במידה ולא מודיעים לפני סילוק ההלוואה.

גובה עמלה זו הינו 0.1% , עמלה זו משלמים לבנק אם לא הודעתם לבנק מראש שאתם ממחזרים את המשכנתא. במידה ותודיעו לבנק לפחות עשרה ימים לפני, תימנעו מתשלום עמלה זו.

עמלת היוון בגין הפרשי ריבית
העמלה העיקרית שמשלמים במקרה של מיחזור משכנתא. עמלה המחושבת לפי הפער בין הריבית שלפיה נלקחה ההלוואה לריבית ממוצעת המוגדרת באותו זמן על ידי בנק ישראל.

עמלת מדד ממוצע
עמלה המשלמים אך ורק כאשר המשכנתא הראשונה נלקחה כמשכנתא צמודת מדד. עמלה זו באה לפצות את הבנק על עליית המדד, והיא בגובה של חצי מהשיעור הממוצע של השינוי במדד ב- 12 המדדים האחרונים לפני היום בו מתבצע הפרעון המוקדם. זוהי עמלה נמוכה במידה אם פירעון המשכנתא הוא לאחר ה – 16 לחודש היא אינה משולמת, כיוון שהיא באה כדי לכסות הפסדים של הבנק שבין ה – 1 ל -15 .

עמלת הפרשי שער
עמלה המשולמת כאשר בעת מיחזור המשכנתא, כאשר המשכנתא הראשונה שנלקחה היא צמודה למטבע זר, או נלקחה במטבע זר. גובה העמלה תלוי בהפרשים שבין שער המטבע מטבע החוץ ביום הפירעון ושער המטבע יומיים לאחר מכן. במידה ותודיעו לבנק לפחות שני ימי עסקים (בארץ ובחו”ל) לפני מועד הפירעון.

הוסף תגובה