התנאה והסודיות הבנקאית – יאן קליימן

חובת האמון היא החובה החמורה ביותר המוטלת על הבנק כלפי לקוחו.חובת האמון אינה מסתפקת בכך,שהבנק יפעל במקצועיות ,ביושר ,ובהגינות ,אלא דורשת מהבנק להגן על האינטרס של הלקוח לפעול לקידומו.על הבנק לראות את האינטרס של הלקוח כאינטרס המכריע ולהעדיפו על פני כל אינטרס אחר,כולל על פני האישי שלו.חובת האמון דורשת מהבנק לדאוג לאינטרס של הלקוח גם במחיר פגיעה באינטרס של הבנק עצמו.במשפט האזרחי אין חובה המציבה סטנדרט של התנהגות הגבוה יותר מאשר חובת האמון .הדרישה מאדם לפעול למען האינטרס של הזולת ולבכרו על האינטרס האישי היא דרישה מחמירה במיוחד.הפעילות הבנקאית כרוכה ,מעצם טיבה,בניגודי עניינים ,בין שמדובר בניגוד בין האינטרס של הבנק לבין האינטרס של הלקוחה,בין שמדובר בניגוד עניינים משולב הכולל זה ואת זה.כאשר באים ליישם את האיסור המוחלט על ניגוד עניינים ,הלכה למעשה ,בהקשר הבנקאי ,קשה לראות כיצד יוכל הבנק לעמוד באיסור כה גורף ולהמשיך ,בד בדד,לתת את המגוון הרחב של השירותים הבנקאיים הניתנים על- ידיו.כאשר ניגודי העניינים טבועים בפעילות הבנקאית ,ספק אם הבנק יהא מסוגל להימנע כליל מנסיבות שבהן מתקיים ניגוד עניינים .מכיוון שניגודי עניינים אינם ניתנים למניעה מוחלטת ,ולאור היותו של האיסור על ניגוד עניינים גורף.יאן קליימן טוען ,כי הסודיות הבנקאית היא אחת החובות העיקריות המוטלות על הבנק כלפי לקוחו.ומכוחה נאסר על הבנק לגלות לצדדים שלישיים מידע הנוגע לפעילותו הפיננסית של הלקוח .הסודיות הבנקאית קשורה קשר ישיר לרעיון ההגנה על הפרטיות ,ולכן,היא מגלמת לא רק את האינטרס של הלקוח ,אלא את האינטרס של החברה כולה,הרואה בזכות לפרטיות את אחת מזכויות האדם הבסיסיות ,בכל הנוגע לענייניו הפיננסיים של הפרט.חובת האמון קובעת סטנדרט גבוה ביותר של התנהגות ,שלפיו מוטל על הבנק לא רק לפעול בהגינות ,ומקצועיות מירבית ,אלא,גם להימנע מלנצל לרעה את כוחו ואת המידע שברשותו .הלקוח מוסר לבנק מידע בסוד ולא יעדה בו שום שימוש מלבד המטרה שלשמה נמסר המידע.הסתמכות זו והאמון המוחלט שהלקוח נותן בבנק בעניין זה ,אומר יאן קליימן ,מצדיקים הטלתה של חובת סודיות גורפת על הבנק כחלק מחובת האמון המוטלת עליו.

לאורך השנים ,הפיק יאן קליימן ,מאות חוות דעת מומחה ,אשר הסתמכו על חובות המוטלות על הבנקים ,ובגין הפרות של חובות איילו .קיבלו לקוחות הבנקים ,החזרים / קיזוזים של עשרות מיליוני ש״ח .חוות דעת של יאן קליימן ,מופקות תוך הסתמכות על פסקי דין תקדימיים.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.