זכות הלקוח לפירעון מוקדם של ההלוואה – יאן קליימן

ראינו ,כי ישנם מקרים בהם הבנק רשאי לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואה ,כך אומר יאן קליימן ,כעת נשאלת השאלה – האם לקוח הרוצה להחזיר הלוואה בטרם הגיע מועד פירעונה רשאי לעשות כן ?

לכאורה ,על פי סעיף 42 לחוק החוזים ,בהתקיים תנאי כפול ,הן של הודעה מראש והן של אי פגיעה בבנק ,הרי שהלקוח רשאי לפרוע את ההלוואה טרם זמנה ,ברם ,פרעון מוקדם כזה ,עלול לפגוע בבנק במידה והוא נעשה כאשר אין אפיקי השקעה טובים לכסף באותה עת או במצב בו הריביות בשוק ירדו כך שאם הבנק ילווה את הכסף ללקוחות אחרים ,הוא יקבל ריבית מופחתת,במקרה של פגיעה בבנק ,הרי שסעיף 42 אינו מאפשר פרעון מוקדם ,שכן התנאי של אי פגיעה בנושה אינו מתקיים.

סעיף 42 הנ״ל הינו סעיף דיס פוזיטיבי ,והבנקים נוהגים להתנות בהסכם ההלוואה על זכות הלקוח לפרעון מוקדם ,כלומר ,בכדי לדעת האם ללקוח ישנה זכות לפרוע ההלוואה מוקדם יותר ,יש לעיין במסמכי ההלוואה .במידה ואין התייחסות לנושא ,הרי שהלקוח יוכל לבצע פירעון מוקדם על פי תנאי סעיף 42 לחוק החוזים ,ואם הבנק נפגע מהפירעון הרי שהלקוח לא יוכל לבצעו ללא הסכמת הבנק ,אך כאמור ,הבנקים נוהגים להתנות על סעיף זה ,ויש לבדוק בחוזה עם הבנק את הזכות הלקוח לפירעון מוקדם ,כאשר גם כאן יש לזכור כי כל צד לחוזה חייב לנהוג בקיום החוזה בתום לב ,וכן כי לבנק חובת אמון כלפי לקוחותיו ,כך שסירוב שרירותי ללא סיבה סבירה ,אומר יאן קליימן ,עשוי להיחשב כהפרת חובת הבנק כלפי לקוחו ,אך זאת רק כל עוד לבנק אין כל סיבה להתנגד לפירעון המוקדם ,נציין כי בהסכמי ההלוואה רבים הבנק מאפשר פירעון מוקדם ,אך מתנה זאת בתשלום קנס !!! כלשהו ,בכדי למנוע כל פגיעה בו .

קיימת הגבלה של סכום מינימום אשר ניתן לפרוע ,הבנק רשאי לגבות עמלת פירעון מוקדם ,בשיעור שנקבע ע״י נגיד בנק ישראל .

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.