חוזה עם טייח

חוזה קבלן הטיח (עבודה בלבד)


 


שנערך ונחתם ב _____________ ביום ______ בחודש ________ בשנת _______


בין


 


                         __________________   מס' ת"ז  _____________


             כתובת  _________________   מס' טלפון  _________________


                          (להלן: "המזמין")                                                      מצד אחד


 


                       __________________    מס' ת"ז  _______________


           כתובת  __________________   מס' טלפון  __________________


                        (להלן: "הקבלן")                                                        מצד שני


 


בדבר עבודות הטיח  שבכתובת קיבוץ משמר השרון  השייכת למזמין .


 


הואיל     וברצון המזמין לבצע עבודות הטיח;


והואיל    וקבלן הטיח מצהיר כי הנו בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות טיח, והוא מסוגל
               לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בטיב, במומחיות ובאיכות;והואיל   והמזמין הציע לקבלן הטיח לבצע עבורו את עבודת הטיח, כמפורט בהסכם זה
            הקבלן הסכים לבצע את העבודות הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה להלן;


 


והואיל   וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ביחסים שבין מזמין
              לקבלן עצמאי בגין העבודות כמפורט בחוזה זה;


 


 


 


 


לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:


הצהרות והתחייבות הקבלן


1.1 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת לבצע עבור המזמין את עבודות הטיח.
     
1.2 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את פרטי העבודות שעליו לבצע על
      פי הסכם זה ואת לוח הזמנים לביצוע ההסכם וכי הוא מסוגל לבצע את
      העבודות על פי התחייבויותיו בהסכם זה ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה
      ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין.


 


1.3 רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה
      וסביבותיו, את השלד, את כמויותיהם וטיבם של העבודה הדרושה לביצוע עבודת
      הטיח ואת דרכי הגישה למקום העבודה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר
      העשוי להשפיע על הצעתו.


 


1.4 הקבלן מצהיר ומתחייב כי עובדי הקבלן שיעסקו בביצוע העבודות מטעמו יהיו
      עובדים מקצועיים ומיומנים.


 


1.5 הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום, מספר  ___________.


 


1.6 המפקח יהיה רשאי לבדוק את טיב העבודות, החומרים והכלים בהם משתמש
      הקבלן ויהיה רשאי לפסול אותם אם אינם עומדים בדרישות המפרט. מובהר בזאת
      כי בכל מקום אשר מצוין במפרט הטכני ו/או בהסכם על פי הנחיות המפקח, יבצע
      הקבלן את ההנחיות וזאת ללא תוספת תשלום.


1.9 לקבלן העדר זכות עיכבון בשטח.


 


2.  אי הסבה


     הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם ו/או ביצוע
    העבודות, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.


 


3. התמורה


3.1 מוסכם בזאת על שני הצדדים כי תמורת ביצוע העבודות בהתאם לחוזה יעמוד
      המחיר על  _________________ ש"ח ללא מע"מ.


      התמורה לא תהיה צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן.


     המחיר שבחוזה כולל את כל  העבודה, הציוד, הכלים ואמצעי העזר
     הדרושים לביצוע העבודה עד גמר עבודת הטיח.
    
     המחירים שבחוזה אינם כוללים את החומרים לביצוע עבודות הטיח.


  3.2 שינוי כל שהוא בהיקף העבודה מעבר למפורט בחוזה, בתוכניות ובמפרטים
      הטכניים תחושב בשכרו של הקבלן על פי מחיר יחידה של כל סוג עבודה
      על פי התוכניות.


 


3.3 התמורה תשולם לקבלן ע"י המזמין בתשלומים ובמועדים המפורטים להלן בהתאם לקצב התקדמות העבודה:


      1) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


      2) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


   3) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


      4) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


5) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


      6) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


7) ____________________ישלם המזמין לקבלן _________₪  מהתמורה.


 


3.4 למען הסר ספק, התמורה תשולם רק לאחר אישור המפקח האחראי על פיקוח
      הטיח, ורק לאחר כי נימצא שקבלן הטיח  ביצע את עבודת הטיח בהתאמה מלאה
      לתוכנית לביצוע. ולשביעות רצונו של המזמין.


 


3.5 כל חריגה מעבודת הטיח תהיה באישור בעלי הבית ובכתב.


 


3.6 הקבלן מודע לכך שקיבל מקום נקי ומסודר לתחילת עבודת השלד ובאחריותו
      לפנות מהאתר בניה (להלן "הבית") פסולת, ציוד ודומיו.


 


4. לוחות זמנים ואיחור הקבלן


4.1 הקבלן מצהיר בזאת כי הובאה לידיעתו כי אי ביצוע של העבודות כולן או חלקן, או
      ביצוע העבודות באיחור שלא על פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה וכן אי ביצוע
      העבודות כולן או חלקן כמפורט בהסכם זה עלול להסב למזמין נזקים כבדים.


4.2  הקבלן מתחייב כלפי המזמין לשאת בכל נזק, הפסד הוצאה ו/או תביעה שתוגש
      נגדו עקב העבודה שהקבלן לא עמד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.


 


4.3 מבלי לפגוע באמור בס"ק 4.1 ומכל יתר הסעדים העומדים למזמין עפ"י החוק ו/או
      מכוח הסכם זה מתחייב בזאת הקבלן לשלם למזמין עבור כל יום איחור בסיום
     עבודות השלד, פיצוי קבוע ומסוכם מראש בסך שווה ל 120   ₪ כולל מע"מ.


 


4.5 אם הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים האמור בחוזה הרי מבלי לפגוע בכל היתר  
      הסעדים העומדים למזמין עפ"י החוק ו/או מכוח הסכם זה יהיה רשאי המזמין
      לבטל את ההסכם ולהשלים בעצמו ו/או למסור לאחרים את ביצוע העבודות.


 


4.6  הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת לבצע את העבודות על פי לוח הזמנים כמפורט.


            תאריך התחלת העבודה (לא יאוחר מיום)     ___________________.


           תאריך סיום העבודה  (ולא יאוחר מתאריך)  ___________________.


 


4.7  המזמין לא ישלם לקבלן בעבור התארכות משך ביצוע העבודה.


 


 


 


 


 


 


5. תכולת העבודה הנדרשת מהקבלן


5.1 ביצוע שיכבת בטון בכל המבנה.


5.2 ביצוע שיכבת טיח בעובי עד 2 ס"מ מועשרת בצמנט


5.3 ביצוע שיכבת שליכט לבן בפנים הבית


5.4 פילוס נישות ע"י סרגלים .


5.5 סרגלי פינה עטופה ב- פי.וי.סי דמוי גרמניים


5.6 ביצוע מריחת בטון וסתימת חורים לטובת איטום בחלקו התחתון של הבית


5.7 שליכט צבעוני בחלקו הפנימי של הגג (על המעקה)


5.8 שליכט צבעוני על כל הבניין (2 צבעים).


5.9 שליכט במקלחות ע"פ תוכנית אדריכלות (מצ"ב תוכנית פריסה)


5.10  טיח בחלקו הפנימי של הגג, כולל חיבור יריעות איטום.


5.11 ניקיון פנימי של אתר הבניה+ ניקיון חיצוני באביזרים וציוד בניה ששימש לטובת
      עבודת הטיח.


5.12 סתימת כל החורים של עבודות החשמל,אינסטלציה ומזגנים במלט וחול.


 


 


 


6. ליקויים


6.1 לאחר השלמת שלב בעבודת הטיח, יעדכן הקבלן את המזמין לצורך בדיקה ואישור
      העבודות.


6.2 מצא בא כוחו של המזמין ליקויים ו/או פגמים המצריכים תיקון כלשהו, הפגמים
      יועברו בכתב לקבלן וזה יתקנם בהקדם האפשרי.


6.3 לא מצא בא כוחו של המזמין ליקויים ו/או פגמים, יאשר בא כוח המזמין את הדבר
     בכתב, ואישור זה ייחשב כהשלמת וכביצוע העבודות לצורך תשלום התמורה
     האמורה  עפ"י סעיף 3.3 לעיל.


6.4 הקבלן מתחייב בזאת לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו כל פגם ו/או כל נזק ו/או
      כל ליקוי שיתגלה בעבודתו במשך 3 (שלוש) שנים לאחר ביצוען ושהתהווה כתוצאה
      מעבודה לקוייה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כתוצאה משימוש בחומרים ו/או מכל
      סיבה אחרת הקשורה בעבודות בניית השלד.


 


 


7. השגחה, נזיקין, ביטוח ובטיחות


7.1 לצורך ביצוע העבודות, נוטל על עצמו הקבלן את החובות המוטלות על מבצע
      הבניה, על מנהל העבודה ועל המעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל- 1997
      (להלן: "פקודת הבטיחות בעבודה"), ולפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-
     1954.


7.2 בהקשר לכל העבודות משחרר הקבלן את המזמין מאחריות וחובה מכל סוג שהם
      שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים
      ורווחתם כאמור לעיל, ומבלי לפגוע באחריות הקבלן לפי הוראות אחרות בחוזה,
      הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין עבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או
      נזק ו/או תשלום שיידרשו ממנו.


 


7.3 הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי
     ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד,
     וכי כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן יחשבו כעובדים של הקבלן בלבד.


 


7.4 ביטוח על ידי הקבלן


      א. הקבלן יבטח על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו:
          * את המבנה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים, וכל דבר שהובא
            המבנה לצורך ביצוע המבנה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן
           למשך כל תקופת ביצוע בניית השלד.


        * מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע
           העבודה לגופו ו/או רכושו  של עובדי הקבלן, קבלני המשנה
           ועובדיהם, וכל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם הקבלן.


   ב. הביטוחים הנדרשים לפי סעיף (א) לעיל הם:


              * ביטוח אחריות מעבידים.


 


8. סמכות שיפוט


8.1. הצדדים מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה תהיה סמכות השיפוט
      הבלעדית נתונה לבית המשפט בחדרה.


 


8.2 ההסכם כפוף לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973.


8.3 בתום העבודה יפקיד הקבלן בידי המזמין כתב אחריות שנוסחו מצורף בזאת
     להסכם זה.


 


 


ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך __________: 
 ביום ___________  במקום ________________ בנוכחות ____________


המזמין ___________________  הקבלן ___________________


                                                                               


 
כתב אחריות

 


להלן הקבלן _______________ כתובת ____________________.


מס' טלפון\ פקס _______________________.


מאשר בזאת את ביצוע העבודות שלהלן: ________________________


_____________________________________________________.


ע"פ התוכניות והמפרטים שנמסרו לי ע"י המזמין והמתכנן.


 


 

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.