אופן הגשת התביעה לקצבת זיקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך.


אם הגשת את התביעה לאחר המועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית. יש לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים, ולהציג לפני פקיד התביעות כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה או לתוספת. ניתן לשלוח את טופס התביעה בדואר.


באדיבות המוסד לביטוח לאומי

הוסף תגובה