הטיפ החשוב ביותר בהעסקת עובד זר

גם לעובדים זרים, בדומה לאזרחים ישראלים, יש זכויות אחת מאותן זכויות היא ביטוח רפואי לעובד זר.

כיום מועסקים בישראל עובדים זרים בסיעוד, בחקלאות בבנייה ועוד. אפשרות העסקה בארץ מאפשרת לעובד הזר לדאוג לכלכלת משפחתו, לשפר את מצבו הכלכלי בארצו, ולחסוך כסף לעתיד טוב יותר לו ולבני משפחתו. אולם בדרך להשגת מטרותיו, הוא עלול לפגוש במעסיקים שינצלו את מעמדו המוחלש בהיותו עובד זר, ויפגעו בזכויותיו. על מנת למנוע ניצול לרעה בשל מעמדו הפגיע כעובד זר הוחלט ליישם את חוק זכויות האדם וכבוד האדם גם כלפי העובדים הזרים, ולחייב מעסיקים לרכוש עבורם חבילות ביטוח בריאות.

החובה לדאוג לביטוח רפואי לעובד זר קיבלה תוקף בשנת 2001 מטעם שר הבריאות. ב1 ביולי 2018 נכנס לתוקפו תיקון לצו שקובע כי “הביטוח הרפואי שיסדיר מעסיק של עובד זר לעובדו יבטיח את זכאותו של העובד לכל שרותי הבריאות, למשך כל תקופת עבודתו אצלו, וכן לתקופה נוספת שתחילתה בתום יחסי העובד- מעביד וסיומה לאחר תשעים ימים או במועד שבו העובד יבוטח בביטוח רפואי לפי צו זה, לפי המוקדם, תמורת תשלום שלא יעלה על התשלום הנהוג, ובהיעדר תשלום נהוג- בלא תשלום”

עלות הביטוח: עלות הביטוח הנהוגה כיום היא 2$ ליום. ניתן לנכות ממשכורתו של העובד הזר עד מחצית הסכום ששילם המעסיק עבור הביטוח הרפואי לעובד, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 137ש”ח בחודש.

חובת ביטוח רפואי לעובד זר תקף עבור עובדים חוקיים ושאינם חוקיים. כלומר כל עובד מכל מדינה ובכל סטטוס חייב בביטוח רפואי. המעסיק רשאי לבחור את חברת הביטוח עמה הוא מעוניין לעבוד כל עוד היא עומדת בקריטריונים שנקבעו בחוק, באופן זה יכול לבחור המעסיק את התעריף המתאים לו ואת היקף הכיסוי הבטוחי אצל חברות הביטוח השונות ולהיות בטוח כי העובד שלו מכוסה במקרה חירום רפואי- מה שיגן על שני הצדדים מבחינה חוקית.

חשיבותו של הביטוח הרפואי:

החובה לרכוש ביטוח רפואי לעובד זר נובע מהסיבה כי במקרה חירום רפואי כל אדם הזקוק לטיפול יקבל אותו באופן מיידי ואת הטיפול הטוב והמתקדם ביותר. חשיבותו של הביטוח הרפואי הוא בתשלום שלאחר מכן- אדם ללא ביטוח רפואי מתאים, ובפרט עובד זר, יידרש לשלם סכומי עתק בעבור הטיפול הרפואי אותו קיבל- ומכאן רצונו של המחוקק לחייב מעסיקים לבטח את עובדיהם הזרים בביטוח רפואי.
לכן מעסיק אשר לא ירכוש עבור העובד הזר המועסק אצלו את סל שרותי הביטוח אשר נקבע בחוק, עובר עבירה פלילית וצפוי לקנסות כבדים ואף לעונש מאסר.

חשוב לדעת:

  • אם העובד הזר ממשיך לעבוד אצלכם מעבר לשנה יש לחדש עבורו את הביטוח כשלושה חודשים לפני סיומה של הפוליסה הקיימת.
  • חובה לתת לעובד העתק של הפוליסה בשפה אותה הוא מבין.
  • המעסיק אינו חייב להרחיב את הפוליסה מעבר למחויב בחוק.
  • הביטוח אינו כולל טיפולים בגין תאונות עבודה ותאונות דרכים.
  • אין תקופת הכשרה- הביטוח תקף מידית לאחר הנפקת הפוליסה והתשלום.

הוסף תגובה