IAS 19 – הטבות עובד

הטבות עובדים מהוות בדרך כלל חלק משמעותי מהעלויות בהן מדווחים על נושאי הישות ויכולים "ללבוש" צורות שונות ומגוונות: החל משכר עבודה, שחרור חברתי וביטוח חיים, ימי שכר חופשה לשנתיים, ימי מחלה שנתיים ותשלום בונוסים, דרך חופשת שנת שבתון ויובל גרנט, פיצויי פיטורים לתשלומי פנסיה והטבות אחרות לאחר הפרישה. היתרונות של העובדים נקבעים על ידי הסכמים בין העובד למעביד, הסכמים קיבוציים ומעשים ועל ידי חוקים ותקנות, כגון חוק פיצויי פיטורים (1963) וחוק שעות העבודה וחוק המנוחה (1951).

גופים רבים בעד גם לסמוך על העובדים סכומים בקופות גמל, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה וקרנות תגמול מרכזיות. יש לציין כי בינואר 2008 בוצע בישראל צו הרחבה על פי חוק ההסכמים הקיבוציים המחייב את המעסיקים לבטח את העובדים בפנסיה כוללת.

תקנים בינלאומיים מקדישים לנושא ההטבות לעובדים תוך תשומת לב רבה בשני תקני חשבונאות נפרדים. היתרונות לעובדים מבוססי מניות, בין אם באמצעות המכשירים האלקטרוניים ובין אם לא (בדרך כלל תגמול מזומן המבוסס על המקבילה של המכשיר של הישות עצמה) מטופלים בדיווח פיננסי בינלאומי (IFRS) בתשלום מבוסס מלאי. כל יתר ההטבות לעובדים מטופלים בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 19 (IAS) להטבות עובדים (להלן – מכשיר).

לפיכך המכשיר חל על כל ההטבות הניתנות להעסקה בתמורה לשירותיו, למעט הטבות מבוססות מניות המטופלות בתקן הדיווח הכספי הבינלאומי, ואינן מוגבלות לפנסיה והטבות אחרות לאחר הפרישה. המכשיר קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות העובדים ואת הגילוי הנדרש על ידי הניתן לדוחות בדוחות הכספיים של כל הגורמים המדווחים המועסקים על ידי עובדים.

הוראות המכשירים מטופלות על ידי הנושאים הבסיסיים בקשר להטבות העובדים אשר חשבונאותם פשוטה וברורה, כמו הקצאת התשלום ששולם לתקופות החשבונאיות השונות, ובהתחשבנות בהטבות הפרישה של העובדים בדוחות הכספיים. , שהוא כלל אחד האתגרים המורכבים ביותר של כללי חשבונאות. הסכומים שמחוברים בדרך כלל גדולים מאוד, טווחי הזמן הם לרוב ארוכים ותהליך האמידה הוא מורכב ומשלב היבטים רבים של אי וודאות שמבוססים רבות על הנחות והערכות. יתר על כן, יישום הבסיס המצטבר לצורך הקצאת עלויות לשנים שונות של העסקה הוא מורכב ואף נתון לדיון. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע כי הדרישה לטיפול החשבונאי בנושא מורכבת ומשתנה לעיתים קרובות יחסית. לצורך האיור, במהלך השנים האחרונות תוקן מכשיר פעמים רבות, כאשר בוצע תיקון משמעותי בשנת 2011.

למידע ופרטים נוספים לחצו כאן!

הוסף תגובה